Visselblåsarpolicy

För att främja transparens och säkerställa etiska arbetsmetoder uppmuntrar vi till en stark visselblåsarpolicy. Genom att skapa en öppen och ansvarstagande arbetsmiljö stärker vi vårt förtroende hos våra medarbetare, kunder och partners.

Visselblåsarpolicy

Vi eftersträvar en kultur där det är högt i tak och där det förs en dialog om eventuella problem som uppkommer i verksamheten. Våra medarbetare, kunder och leverantörer är våra viktigaste källor till insikt om eventuella brister som måste rättas till. Den som misstänker en oegentlighet, som strider mot Decon Wheels värderingar, uppförandekod eller lag ska ha möjlighet att komma till tals utan rädsla för repressalier

Även om det inte är fråga om missförhållanden av sådan art som föranleder ett larm i enlighet med denna policy så uppmuntrar vi att samtliga medarbetare att ta upp eventuella problem inom organisationen med, i första hand, sin närmaste chef alt skyddsombud.

Syftet med vår visselblåsarpolicy är att ge en tydlig vägledning om när och hur allvarliga missförhållanden kan rapporteras i situationer då det inte är aktuellt att använda ordinarie ordning för rapportering. Alla avslöjanden om allvarliga missförhållande ska hanteras på ett rättvist och korrekt sätt.

 

Vad kan anmälas?

Via detta system kan misstanke om allvarliga oegentligheter i arbetsrelaterat sammanhang rapporteras. Observera att detta inte gäller individärenden utan allvarliga oegentligheter som är av allmänt intresse. Hit räknas bland annat:

  • Ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning,
  • Andra allvarliga oegentligheter som rör Decon Wheels vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på en arbetsplats och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men ingen anklagelse får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk. Det är viktigt att du beskriver all fakta i ärendet, inklusive de förhållanden som du tror är mindre viktiga.

Vem kan anmäla? Rapporteringsrutinen kan användas av samtliga anställda (oavsett anställningsform) i Decon Wheels men även andra intressenter kan använda systemet.

Anmäl via kontakt nedan

Epost              Vissel@decon.se

Telefon           0724427110

 

Extern rapportering:  

Det finns externa rapporteringskanaler t ex vissa myndigheter beroende på vilket typ av brott/oegentlighet som behöver anmälas. Vi rekommenderar att ni anmäler internt i första hand så att vi får en möjlighet att rätta till situationen internt i första hand.

Observera att alla anmälningar måste vara dokumenterade i skrift av anmälande person, vid anmälan via telefon ska samtalet spelas in. Anmälan kan också ske genom fysiskt möte men behöver då spelas in alt dokumenteras av båda parter. All information hanteras i enlighet med GDPR.

Hur anmäls andra ärenden?
Andra typer av ärenden såsom tvister, fel, reklamationer, mindre brott samt trakasserier, mobbning, missnöje med lön och liknande ska inte anmälas via detta system. Dessa ärenden ska i första hand rapporteras till närmaste chef.

 

Vad händer när ett larm inkommit?

Så snart ett larm om allvarliga missförhållanden har inkommit erhåller visselblåsaren en bekräftelse om att organisationen har mottagit larmet, detta sker inom 7 dagar.

Omgående efter att organisationen har tagit del av ett larm sker en analys av de uppgifter som medarbetaren slagit larm om för att avgöra om det krävs ytterligare utredning. Detta beslut tas av Visselblåsarfunktionen (HR) samt VD. Nästa steg i processen är att organisationen fattar beslut om ärendets fortsatta handläggning. Vid behov skickas ärendet vidare till externa aktörer som till exempel oberoende revisorer, Polisen eller andra juridiska myndigheter.

I den utsträckning det kan anses lämpligt återkopplar organisationen regelbundet till visselblåsaren om hur ärendet hanteras. Detta ska ske inom 3 månader. Uppgifterna sparas i tv år därefter raderar bolaget dem enligt gällande lagstiftning.

Vi tolererar under inga omständigheter att en medarbetare som i enlighet med denna policy har slagit larm om allvarliga missförhållanden utsätts för någon form av skuldbeläggning, repressalier eller trakasserier på grund av visselblåsningen. All typ av skuldbeläggning eller sanktioner kommer hanteras omgående med disciplinära åtgärder som följd.